นโยบายการรับประกัน “ขับสบายไร้กังวลบาดบวมแตกตำเปลี่ยนฟรี 60 วัน”

นโยบายการรับประกัน “ขับสบายไร้กังวลบาดบวมแตกตำเปลี่ยนฟรี 60 วัน”

เปลี่ยนยาง TOYO TIRES ใหม่ 4 เส้นตั้งแต่วันนี้ให้คุณขับสบายไร้กังวลกับทุกเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นยางบาดบวมแตกหรือโดนตำไม่ว่าด้วยสาเหตุอันใดในการขับขี่รับประกันเปลี่ยนให้ฟรีทันทีภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อยางรถยนต์จากตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ

 

นโยบายการรับประกัน ขับสบายไร้กังวลบาดบวมแตกตำเปลี่ยนฟรี 60 วัน

 

 • การรับประกันยางชำรุด 60 วันครอบคลุมยางชำรุดทั้งที่เกิดจากการใช้งานตามปกติและจากการผลิตเช่นยางโดนของมีคมบาดหรือตำ* แก้มยางบวมจากการกระแทกตกหลุมอย่างแรงเบียดฟุตบาธยางปริแตกร่อนฯลฯ (*ในกรณียางถูกของมีคมตำแต่สามารถปะได้ทางผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมซึ่งในกรณีบาดแผลใหญ่จนไม่สามารถทำการปะหรือซ่อมแซมได้ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนเส้นใหม่)
 • เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น (ต่อรถ 1 คันใน 1 ใบเสร็จ) ยี่ห้อ TOYO TIRES ทุกรุ่นทุกขนาดที่ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ของบริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไปโดยทางบริษัทฯจะทำการรับประกันยางชำรุด 60 วันนับตั้งแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันฯ
 • บริษัทฯจะเปลี่ยนยางให้สูงสุด 4 เส้นต่อ 1 ใบเสร็จรับเงินภายในระยะเวลารับประกันยาง 60 วัน
 • การเคลมยางในการรับประกันนี้ ผู้ขอรับประกันจะต้องนำยางที่เสียหายมาแสดงต่อร้านค้าที่ท่านซื้อยาง และต้องแนบใบเสร็จรับเงินพร้อมใบรับประกันฯเพื่อการตรวจสอบข้อมูลยาง(ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด/DOT)และข้อมูลรถ(ยี่ห้อ / รุ่นรถ / ทะเบียนรถ)และข้อมูลวันเดือนปีที่ผลิตยางให้ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันฯหากข้อมูลในใบรับประกันไม่ตรงกันหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันเช่นยางเสียหายจนไม่สามารถดูเลขDOTหรือวันเดือนปีที่ผลิตยางได้เป็นต้น
 • การเปลี่ยนยางเส้นใหม่บริษัทฯจะเปลี่ยนยางยี่ห้อรุ่นและขนาดเดียวกันกับยางเดิมที่ชำรุดยกเว้นกรณีไม่มียางรุ่นยี่ห้อและขนาดเดิมทางบริษัทฯจะใช้ยางยี่ห้อหรือรุ่นอื่นทดแทนและหากยางใหม่มีราคาสูงกว่าผู้ขอรับประกันจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้นโดยคิดจากราคา ณ วันที่เปลี่ยนยางใหม่กรณียางชำรุดและมีการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ระยะการรับประกัน 60 วันยังคงนับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
 • การเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไม่รวมถึงค่าบริการถอดและใส่ล้อรวมถึงค่าบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อและเติมลมยางไนโตรเจนโดยผู้ขอรับประกันจะต้องทิ้งยางที่ชำรุดไว้ให้กับทางตัวแทนจำหน่ายเพื่อส่งคืนให้กับทางบริษัทฯ
 • ยางเส้นที่ชำรุดและได้รับการรับประกันและเปลี่ยนยางเส้นใหม่ไปแล้วยางเส้นที่ชำรุดจะตกเป็นสมบัติของ บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัดทันทีและผู้ขอรับประกันจะไม่สามารถเรียกร้องขอรับคืนได้
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมในกรณีดังนี้  1.ความพึงพอใจในสินค้า เช่นเสียงของยางความแข็งหรือนิ่มของยาง 2.ขนาดยาง รุ่นยางไม่ตรงกับการใช้งานหรือไม่เหมาะสมกับตัวรถ  3.การใช้งานที่ผิดประเภท หรือใช้เพื่อการแข่งขัน  4.ผู้ซื้อไม่ได้ส่งบัตรแจ้งขอรับประกันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ รวมถึงกรณีใบรับประกันชำรุดหรือสูญหาย  5.มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิม
 • ยาง TOYO TIRES  ที่เป็นยางติดรถใหม่[Original Equipment]แล ะ/ หรือเป็นยางนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยผู้นำเข้าใดๆที่มิใช้บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัดจะไม่ได้รับการรับประกันฯตามนโยบายฉบับนี้
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายของกระทะล้อล้อแม็กซ์หรืออะไหล่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ และไม่ครอบคลุมถึงอุบัติเหตุความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการบาดเจ็บของผู้ใช้สินค้าดังกล่าว
 • ในกรณีหากยางชำรุดและผู้ขอรับประกันได้เปลี่ยนยางเส้นใหม่มาจากที่อื่นแล้ว ผู้ขอรับประกันจะต้องนำยางที่ชำรุดมาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งของทางบริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัดเพื่อทำการตรวจสอบโดยหากทางบริษัทฯตรวจสอบแล้วตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดทางบริษัทฯจะทำการเคลมเป็นยางเส้นใหม่ให้
 • กรณีผู้ขอรับประกันที่อยู่ต่างจังหวัดและส่งยางเข้ามาเคลมกับทางบริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัดทางผู้ขอรับประกันจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าขนส่งเองโดยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าขนส่งส่วนนี้ทั้งไปและกลับ
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสาเหตุของการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ก่อนที่จะทำการชดเชย
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเปลี่ยนยางเส้นใหม่ให้ในกรณีที่ทางบริษัทฯได้ตรวจสอบยางที่ชำรุดดังกล่าวและพบว่าการชำรุดของยางที่ขอรับประกันเกิดจากความตั้งใจหรือจงใจจากผู้ใช้งานหรือตัวแทนจำหน่ายให้เกิดความเสียหายดังกล่าว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดผลการตรวจสอบยางชำรุดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมายหากทำการตรวจสอบและพบว่าร้านค้ารวมถึงตัวแทนจำหน่ายได้ทำการทุจริตเพื่อให้ทางบริษัทฯเกิดความเสียหายจากนโยบายการรับประกันดังกล่าว
 • โปรดกรอกข้อมูลในใบรับประกันให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริงเท่านั้นมิฉะนั้นการรับประกันจะเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บริษัท ต.สยาม คอมเมอร์เชียล จำกัด 02 024 8091 – 9   เวลาทำการ [จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 17:00 น.]

 

 

Random Tires TOYO DRB

TOYO DRB คือยางที่เน้นสมรรถนะระดับสุดยอด สำหรับตลาดที่เน้น “สมรรถนะที่สมดุล”
สร้างขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างของตลาดระหว่าง PROXES T1 SPORT และ PROXES C1S
TOYO DRB นำเสนอความสมดุลระหว่างสมรรถนะความสปอร์ตและความนุ่มนวล ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มที่ขับขี่รถยนต์สมรรถนะสูง แต่ต้องการความสปอร์ตที่น้อยกว่า

Random Tires TRANPATH Lu II

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด! ของยางรถยนต์อเนกประสงค์ นุ่ม..เงียบ สบายตลอดการเดินทาง โครงสร้างแข็งแกร่ง ยึดเกาะถนนบนทุกพื้นผิว ทางเลือกเพื่อความปลอดภัย

Random Tires PROXES TR1

Proxes TR1 ยาง Sporty Ultra สมรรถนะสูงรุ่นใหม่ล่าสุดที่นำเอา 2 สุดยอดยางสายพันธุ์สปอร์ต มารวมตัวกัน ด้วยเอกลักษณ์ลายดอกยางแบบไม่สมมาตรจากยาง Proxes Sport และ ลายดอกยางแบบ V-Shape Design จาก Proxes T1R มาออกแบบร่วมกันเป็นดอกลายดอกยางแบบไม่สมมาตรที่เป็นเอกลักษณ์โฉบเฉี่ยวไม่ซ้ำใคร เพื่อการควบคุมที่สมบูรณ์แบบบนทุกพื้นผิว   และครั้งแรกของยางรถยนต์กับเทคโนโลยี TIRE WEAR INDICATOR ที่สามารถเช็คได้ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลา ที่ควรเปลี่ยนยางรถยนต์ครั้งต่อไป

About us

คุณสามารถติต่อเราได้ตามฟอร์มที่อยู่ของ T.Siam Commercial Co.,Ltd., our team will contact you back immediatly Send us a message and tell us about your needs

Newsletter